regulamin przyznawania zapomóg członkom Oddziału ZNP

Regulamin przyznawania zapomóg

członkom Oddziału ZNP w Skawinie

przyjęty uchwałą przez Zarząd Oddziału ZNP dnia 11 marca 2013 roku

Podstawy prawne:

 • Statut ZNP
 • Regulamin ZG ZNP przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1

Członkowi Oddziału ZNP w Skawinie, który na skutek zdarzeń losowych, jak również z innych

uzasadnionych przyczyn doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki

związane z leczeniem lub rehabilitacją Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Skawinie może przyznać

zapomogę losową lub zdrowotną.

§2

1. W ramach planowanego budżetu Zarządu Oddziału ZNP w Skawinie wyodrębnia się corocznie środki przeznaczone na wypłatę zapomóg.

2. Zarząd Oddziału ZNP w Skawinie ustala minimalną  wysokość zapomóg przyznawanych

ze środków, o których mowa w ust. 1. na kwotę 200 zł a maksymalną na 400zł.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Oddziału może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi w wysokości wyższej od wysokości maksymalnej określonej zgodnie

z §2 ust. 2.

4. Zapomogi przyznaje Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Skawinie na wniosek składany przez zainteresowanego członka Oddziału, prezesa ogniska lub członka Zarządu Oddziału w porozumieniu z zainteresowanym.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6. W przypadku stwierdzenia zafałszowania danych, wniosek zostanie odrzucony.

7. O zapomogę może wystąpić osoba uprawniona z co najmniej dwuletnim stażem członkowskim w ZNP i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi.

§3

1. Każdy wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać:

 • · informację wnioskodawcy o przyczynach ubiegania się o zapomogę,
 • · wyczerpującą opinię prezesa ogniska o zasadności wniosku,
 • · inne dokumenty potwierdzające zasadność wniosku, zgodnie z kryteriami określonymi w §5 regulaminu

2. Dane o wysokości dochodów złożone w oświadczeniu są poufne.

3. Kompletny wniosek składa się w biurze Zarządu Oddziału, Skawina, ul Bukowska 1

4. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż do sześciu miesięcy od zaistnienia zdarzenia. Po tym terminie wniosek nie będzie rozpatrzony.

5. Wnioski, w których brakuje wymaganych dokumentów odsyłane są do uzupełnienia. Wnioski nie uzupełnione do 3 miesięcy od daty pierwszego rozpatrzenia nie będą rozpatrywane ponownie.

6. Prezydium Zarządu Oddziału może w uzasadnionych przypadkach zażądać udokumentowanych przez wnioskodawcę danych wykazanych we wniosku i oświadczeniu o dochodach. W razie nie przedstawienia wymaganych dokumentów świadczenie nie będzie wypłacone.

§4

1. Przyznanie zapomogi uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby

uprawnionej.

2. Zapomoga może być przyznawana nie częściej niż 1 raz na dwa lata. W uzasadnionych sytuacjach okres ten może być skrócony. Decyzję podejmuje Prezydium po rozpatrzeniu sytuacji wnioskodawcy.

3. Decyzja o przyznaniu wysokości zapomogi podejmowana jest przez Prezydium Zarządu Oddziału

zwykłą większością głosów.

4. Forma wypłaty zapomogi: wypłata gotówki z kasy za potwierdzeniem odbioru, osobiście z dokumentem tożsamości lub przez członka rodziny lub prezesa ogniska na podstawie pisemnego upoważnienia wnioskodawcy.

5. Przyznawanie zapomóg odbywa się raz na kwartał.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG:

§ 5

1. Zapomoga losowa może być przyznana w przypadku, gdy wnioskodawcę dotknęło

indywidualne zdarzenie losowe, przez które należy rozumieć wszelkie zdarzenia niemożliwe do uniknięcia przy zachowaniu należytej staranności, takie jak:

 • · nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu,
 • · kradzieże,
 • · włamania,
 • · pożar (dotyczy tylko miejsca zamieszkania),
 • · skutki żywiołów, tzn. zdarzenia spowodowanego niszczycielskim działaniem sił

przyrody, np. powódź, huragan, ulewny deszcz, gradobicie itp. i zdarzenia te wpłynęły niekorzystnie na sytuację finansową poszkodowanego

 • · inne zdarzenia, które w znaczący sposób przyczyniły się do uszczerbku finansowego uprawnionego

2.  Do wniosku o przyznanie zapomogi losowej należy dołączyć: zaświadczenie z policji, straży pożarnej, zakładu ubezpieczeniowego, administracji itd. potwierdzające wystąpienie zdarzenia i określające wysokość strat

3. Zapomoga zdrowotna może być przyznana w związku z:

 • · długotrwałym leczeniem szpitalnym i koniecznością kontynuowania leczenia w domu
 • · długotrwałym leczeniem specjalistycznym
 • · zakupem sprzętu rehabilitacyjnego
 • · długotrwałą chorobą, tj. chorobą, która z medycznego punktu widzenia jest określana

jako poważna (m.in. nowotwór, zawał, udar)

 • · zabiegami operacyjnymi.

4. Warunkiem przyznania zapomogi zdrowotnej jest stwierdzenie niekorzystnego wpływu

w/w zdarzeń na sytuację finansową uprawnionego.

5. Do wniosku o przyznanie zapomogi zdrowotnej należy dołączyć:

 • · aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • · dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
 • · wypisy szpitalne,
 • · inne dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przyjęty Uchwałą nr 40/10-14 Zarządu Oddziału ZNP w Skawinie w dniu 11 marca 2013 roku. Zgodnie z uchwałą obowiązuje od 1 stycznia 2013r.

Załącznik do regulaminu - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi dla członków  ZNP  Oddziału ZNP w Skawinie

 

Rejestr zapomóg nr ……………….

 

 

………………………………………….….......            Skawina, dnia …………….

imię i nazwisko

 

………………………………………………….

miejsce pracy i stanowisko

 

Członek ZNP od ……………………..

 

Nr legitymacji ZNP …………………..

 

WNIOSEK

 

O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ

 

Proszę o przyznanie zapomogi losowej w związku z (uzasadnienie):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wysokość dochodu miesięcznego brutto przypadająca na jednego członka mojej rodziny wynosi: ……………….. złotych  (słownie: …………..………………………………………………………………………..).

……………………………………………

podpis wnioskodawcy

 

Opinia prezesa ogniska (grupy związkowej)  ZNP:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

podpis prezesa ogniska /grupy związkowej

Załączniki:

…………………………………………………………………………….

 

DECYZJA PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W SKAWINIE

 

Zgodnie z regulaminem,  po rozpatrzeniu wniosku i sprawdzeniu dokumentów oraz potwierdzeniu …………………… stażu związkowego przyznaje się kol. …………………………………………….. zapomogę losową w wysokości ………… złotych (słownie:………………………………………………………………..….).

 

Skawina, dnia …………………

 

Podpisy członków Prezydium Oddziału ZNP w Skawinie:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

 

POKWITOWANIE ODBIORU ZAPOMOGI LOSOWEJ

Kwituję odbiór zapomogi losowej w wysokości ………………….. złotych

(słownie: …………………………………………………………….) na  podstawie dowodu tożsamości nr ……………….. wydanego przez ……………………….

Skawina , dnia ………………………….

 

………………………………………….                 ……………………………...

wypłacił                                                                    podpis otrzymującego