DEKLARACJA

Proszę u przyjęcie mnie w poczet członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Związku i wykonywania uchwał władz związkowych.

............................................                ............................................
(imię i nazwisko)                                         (imię ojca)

............................................                ............................................
(data uradzenia i pesel)                      (zakład pracy - stanowisko)

...........................................................................
(adres zamieszkania i kontakt telefoniczny)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez ZNP do celów działalności zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – DZ. U. nr 133, poz. 883.

............................................                ............................................
(miejscowość, data)                               (podpis deklarującego)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pobieranie należnych ode mnie składek członkowskich w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego i przekazywanie ich na konto Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skawinie

(podpis deklarującego przynależność do ZNP)