Z TYTUŁU PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP KAŻDY POSIADA PRAWO DO KORZYSTANIA Z:

UBEZPIECZENIA NNW, POKRYTEGO ZE SKŁADKI ZWIĄZKOWEJ ODDZIAŁÓW – W WOJ. MAŁOPOLSKIM

Ochrony prawnej w zakresie:

Udziału przedstawiciela Zarządu Oddziału ZNP w składzie komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w awansie zawodowym.
Bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej prowadzonej przez Zarząd Okręgu ZNP w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Obrony przez pełnomocnika związkowego w sprawach sądowych wynikających ze stosunku pracy.
Korzystania z pomocy obrońców w sprawach dyscyplinarnych.
Postępowania interwencyjnego ogniw związkowych mających uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy, oceny pracy, wynagrodzeń itp.
Pomocy w przypadku zwolnienia z pracy (opiniowanie wypowiedzenia i pomoc prawna) – Zarząd Oddziału.
Konsultacji i pomocy prawnej Zarządu Głównego ZNP przy składaniu wniosków o wniesienie rewizji nadzwyczajnej.

Pomocy materialnej w zakresie:

Zasiłków statutowych (urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny itp.) zgodnie z uchwałami Zarządu Oddziału ZNP.
Nieopłacania składki związkowej w trakcie odbywania służby wojskowej lub przebywania na urlopie wychowawczym z zachowaniem pełnych praw członka ZNP.
Pomocy finansowej w postaci zapomóg losowych zgodnie z możliwościami finansowymi i uchwałami Zarządu Oddziału ZNP.
Zniżki w imprezach organizowanych przez ogniwa związkowe.
Pomocy materialnej z funduszu interwencyjnego Zarządu Głównego ZNP w przypadkach szczególnych składając podania poprzez Zarząd Oddziału ZNP.
Zniżek udzielanych przy korzystaniu z bazy hotelowej, domów wczasowych i sanatoriów ZNP po okazaniu ważnej legitymacji związkowej.
Preferencji w zakupie usług w ZNP OUPiS oraz BPiT „Logostour”.
Preferencji dla studiujących w WSP ZNP.